WZORY DRUKÓW

 

WZORY INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DLA UZYSKANIA OPINII –
DO WYPEŁNIENIA PRZEZ :
WZORY WNIOSKÓW – DO WYPEŁNIENIA PRZEZ RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO:
Pobierz dokument zgłoszenie do poradni
Pobierz dokument wniosek rodzica o przekazanie teczki indywidualnej do innej poradni

Druki dot. wniosku o wydanie opinii, o wydanie orzeczenia, o wydanie wyników badań – rodzic wypełnia w poradni po spotkaniu z zespołem diagnostycznym (druki dostępne w sekretariacie).

WZORY ZAŚWIADCZEŃ – DO WYPEŁNIENIA PRZEZ LEKARZA:
Pobierz dokument zaświadczenie lekarskie dla ucznia ubiegającego się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania/ indywidualnego przygotowania przedszkolnego
Pobierz dokument zaświadczenie lekarskie dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie
w zawodzie ubiegającego się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
Pobierz dokument zaświadczenie lekarskie dotyczące dla dziecka ubiegającego się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Prosimy o dostarczanie zaświadczeń lekarskich przygotowanych na ww wzorach, ponieważ zawierają przygotowane miejsce na wszystkie wymagane informacje. W sytuacji złożenia zaświadczenia lekarskiego przygotowanego na innym druku, może zaistnieć potrzeba uzupełnienia informacji.