RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Toruniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, że

1) Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Toruniu ul.Kosynierów Kościuszkowskich 6 87-100 Toruń; e-mailowo sekretariat@ppp.torun.pl , telefonicznie 56 622 29 91.

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zostanie powołany do 31.07.2018 r., do tego czasu proszę kontaktować się z Administratorem danych osobowych tj. Dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu, można się z nim kontaktować listownie na adres: ul.Kosynierów Kościuszkowskich 6 87-100 Toruń, telefonicznie 56 622 29 91 lub e-mailowo iod@ppp.torun.pl

3) Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.

4) Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

5) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) Podania Twoich danych wymaga ustawa, na podstawie której działa poradnia.

8) Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu