WSPÓŁPRACA

ORGANEM PROWADZĄCYM Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu jest Gmina Miasta Toruń.
ORGANEM SPRAWUJĄCYM NADZÓR PEDAGOGICZNY – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

NA RZECZ REALIZACJI POWIERZONYCH NAM ZADAŃ WSPÓŁPRACUJEMY:

  • z organem prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
  • z przedszkolami oraz szkołami każdego typu na terenie Gminy Miasta Toruń (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, ośrodki szkolno – wychowawcze);
  • z instytucjami służby zdrowia z terenu naszej działalności, a także w zależności od potrzeb, z terenu całego województwa kujawsko- pomorskiego, a nawet z całego kraju – w tym poradnie specjalistyczne,  szpitale;
  • z instytucjami pomocowymi – sądy, instytucje pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, ośrodki terapii uzależnień, ośrodki socjoterapii, warsztaty terapii zajęciowej, policja, kuratorzy sądowi;
  • z fundacjami oraz stowarzyszeniami o zasięgu lokalnym, jak również ogólnopolskim prowadzącymi działalność na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia;
  • z innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.