ZADANIA PORADNI

DO ZADAŃ PORADNI NALEŻY

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
  • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

POWIERZONE NAM ZADANIA realizujemy poprzez  diagnozę, poradnictwo, działalność  profilaktyczną  oraz udzielanie pomocy bezpośredniej w zakresach:

W wyniku przeprowadzonych czynności diagnostycznych formułujemy ustną poradę psychologiczno – pedagogiczną skierowaną do rodzica zawierającą informacje o funkcjonowaniu dziecka oraz wskazówki, jakie formy pomocy byłyby wskazane dla dziecka, w tym także, gdzie tę pomoc można otrzymać. Zazwyczaj formułujemy także opinię lub orzeczenie (dokument w formie pisemnej), opisujące funkcjonowanie dziecka, uwarunkowania i mechanizmy jego aktualnej sytuacji edukacyjnej i/lub wychowawczej oraz zawierające zalecenia i wskazówki do pracy z dzieckiem w domu i placówce oświatowej (szkole/przedszkolu). Określamy także optymalne formy kształcenia.

Kolejnym sposobem realizacji ZADAŃ PORADNI jest wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (informacje dostępne w zakładce: WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK).