ORZECZENIA

Wynikiem dokonanej przez poradnię diagnozy psychologiczno – pedagogicznej może być WYDANIE OPINII lub ORZECZENIA.

Orzeczenia wydawane są dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i przedszkoli.

Rodzaje wydawanych orzeczeń:

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
  orzeczenie to wydaje się dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym: niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym;
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia nauki w szkole.

Orzeczenia wydaje się na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego.

Wymogi konieczne do uzyskania orzeczenia:

 • wniosek rodziców/ prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia (w sytuacji ubiegania się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – zaświadczenie lekarskie musi zawierać następujące informacje: okres — nie krótszy niż 30 dni i nie dłuzszy niż jeden rok szkolny — w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu uczęszczanie do przedszkola lub szkoły; rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, wskazanie zajęć nielekcyjnych, w których może uczestniczyć na terenie szkoły uczeń, któremu stan zdrowia utrudnia uczęszczanie do szkoły);
 • dokumentacja uzasadniająca wniosek (informacja o funkcjonowaniu dziecka w szkole, przedszkolu, placówce, zaświadczenie o stanie jego zdrowia, inna dokumentacja medyczna – informacji, jakie dokumenty należy dostarczyć udzielamy  indywidualnie);
 • stawienie się na wywiad z rodzicem;
 • stawienie się wraz z dzieckiem na badania specjalistyczne w poradni w wyznaczonym terminie (gdy to niezbędne – informacji, czy badanie psychologiczno – pedagogiczne jest konieczne udzielamy  indywidualnie)

Jak uzyskać orzeczenie?

 • Należy zgłosić dziecko do poradni poprzez złożenie ZGŁOSZENIA (pełnoletni uczeń zgłasza się samodzielnie).
 • Z osobą składającą wniosek w ciągu 1 tygodnia kontaktuje się pracownik poradni – psycholog lub pedagog, by rozpocząć procedurę przyjęcia dziecka.
 • Jeżeli przedmiotem zgłoszenia będzie wydanie orzeczenia – pracownik poradni informuje, jakie dokumenty są wymagane do złożenia (w tym wniosek o wydanie orzeczenia).
 • Jeżeli do wydania orzeczenia niezbędne będzie badanie – pracownik poradni wyznaczy jego termin. Wskaże też termin niezbędnego w procedurze spotkania pracownika poradni z rodzicem dziecka.
 • Na badanie należy zgłosić się ze zdrowym (nie w stanie infekcji), wypoczętym, wyspanym, najedzonym dzieckiem. Po badaniu psycholog, pedagog lub lekarz udzielają porady dotyczącej dalszej pracy z dzieckiem. Wskażą tez termin rozpatrywania wniosku o wydanie orzeczenia. Wniosek zostaje rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku w wypadku wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i nie później niż 30 dni  od dnia złożenia wniosku w wypadku wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający działający w poradni.
 • O posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawcę zawiadamia przewodniczący Zespołu.
 • Wnioskodawca ma prawo wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.
 • O decyzji Zespołu Orzekającego można dowiedzieć się osobiście lub telefonicznie.
 • Orzeczenie otrzymuje wnioskodawca w 1 egzemplarzu w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.
 • Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Poradnia wydaje także, na pisemny wniosek rodzica/ prawnego opiekuna albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.