DLA NAUCZYCIELI

Formy pomocy nauczycielom:

 • udzielamy porad i prowadzimy konsultacje dotyczące interpretacji zapisów opinii i orzeczeń oraz wskazań do pracy z dzieckiem z dysleksją i dyskalkulią, z deficytami rozwojowymi, niepełnosprawnym, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, nadpobudliwym, zdolnym,
 • prowadzimy konsultacje indywidualne w placówkach oświatowych i na terenie poradni,
 • bierzemy udział w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach
 • prowadzimy prelekcje tematyczne.

OFERTA POMOCY BEZPOŚREDNIEJ  KIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI

Spotkania tematyczne / prelekcje:

 • Budowanie strategii pomocy dla dziecka przejawiającego zaburzenia zachowania –szkolenie, warsztaty
 • Gotowość szkolna dziecka
 • Zaburzenia odżywiania się (diagnoza i postępowanie z osoba chorą)
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem?
 • Zajęcia relaksacyjne – trening umiejętności relaksacyjnych
 • Bajkoterapia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec dzieci
 • Rodzice a wybór szkoły
 • Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole/ przedszkolu
 • Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole/ przedszkolu
 • Organizacja kształcenia specjalnego w szkole/ przedszkolu
 • Organizacja indywidulanego nauczania w szkole/ rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu
 • Wsparcie przy konstruowaniu Indywidulanych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych
 • Wsparcie przy dokonywaniu Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia

 Warsztaty / zajęcia psychoedukacyjne:

 • Szkoła dla rodziców i wychowawców
 • Budowanie strategii pomocy dla dziecka przejawiającego zaburzenia zachowania
 • Trening umiejętności wychowawczych metodą T.Gordona
 • Program „Golden Five” – tworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów w gimnazjum
 • Emisja głosu – zajęcia warsztatowe

Konsultacje i porady tematyczne

 • Wykorzystanie diagnozy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dzieckiem i zespołem klasowym
 • Spotkania indywidulane i grupowe z zakresu logoterapii
 • Problemy dziecka słabowidzącego w funkcjonowaniu w roli ucznia
 • Problemy dziecka słabosłyszącego w funkcjonowaniu w roli ucznia
 • Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole/ przedszkolu
 • Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole/ przedszkolu
 • Organizacja kształcenia specjalnego w szkole/ przedszkolu
 • Organizacja indywidulanego nauczania w szkole/ rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu
 • Konstruowanie Indywidulanych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych
 • Przeprowadzanie Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia

Inne formy – prosimy zgłaszać zapotrzebowanie poprzez bezpośredni kontakt (sekretariat).

Zapisy przyjmujemy  osobiście w sekretariacie lub rejestracji.

Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego w sprawie zgłoszeń nr tel.56 622 29 91 lub mailowego na adres sekretariat@ppp.torun.pl