WYDARZENIA

ROK SZKOLNY 2018/2019

W TRAKCIE REALIZACJI

 • Zapraszamy do korzystania z porad psychologiczno – pedagogicznych dla  rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży w Punktach Konsultacyjnych rozmieszczonych na terenie całego miasta Torunia. Punkty konsultacyjne – umiejscowienie i terminy: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (ul.Kosynierów Kościuszkowskich 6) – środy w godz. 13.00 – 18.00 oraz czwartki 8.00-10.00, Biblioteka Pedagogiczna (ul.Dąbrowskiego 4) – czwartki 16.00 – 18.00 oraz poniedziałki i wtorki w godz.16.00-18.00 w innych placówkach oświatowych Torunia w zmieniających się miejscach – najbliższe terminy i miejsca:
 • 27 maja (poniedziałek) g.16.00 – 18.00 – Szkoła Podstawowa nr 35 w Toruniu (ul.Krynicka 8)
 • 28 maja (wtorek) g.16.00 – 18.00 – Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu (ul.Dziewulskiego 41 b).

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego m.in. wtedy, gdy niepokój budzi dziecko w zakresie edukacji lub zachowania, gdy nie wiadomo jak dziecku pomóc, jak z nim postępować lub jaką pomoc (i jak) można uzyskać w naszej poradni.

Spotkanie ze specjalistą dostępne jest dla każdego rodzica i nauczyciela – nieodpłatnie, bez skierowania, bez wcześniejszego umawiania, bez rejonizacji.

Konsultacje prowadzimy w dniach zajęć edukacyjnych w szkołach – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. W celu upewnienia się, że punkt działa w wybranym przez Państwa terminie – zachęcamy do odwiedzenia www.ppp.torun.pl zakładka OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI (tam zamieszczamy informacje o zmianach organizacyjnych).

 • Prowadzimy  Forum wymiany doświadczeń psychologów i pedagogów szkolnych –  cykliczne spotkania skierowane do pedagogów i psychologów szkolnych z terenu działania naszej poradni.
 • Jesteśmy koordynatorem Programu  Falochron dla Młodzieży Torunia – Profilaktyka Zachowań Ryzykownych u  Młodzieży Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Torunia  
 • Uczestniczymy w realizacji Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016 – 2023.
 • Uczestniczymy w pracach Zespołu ds Jakości Kształcenia Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 • Współorganizujemy sieć współpracy i wsparcia dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych okręgu toruńskiego.
 • Uczestniczymy w organizacji  sieci współpracy i wsparcia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – Sieć współpracy i samokształcenia. Rozwijamy zainteresowania i zdolności matematyczne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej.  Sieć tworzy i koordynuje KPCEN Toruń. Kontakt: pani Marzena Wierzbicka.
  •  
 • Uczestniczymy w organizacji sieci wsparcia dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. Spotkania organizuje Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Kontakt: pan Maciej Pasternak (TODMiDN).
 • W odpowiedzi na zapotrzebowanie placówek oświatowych prowadzimy wspomaganie ich rozwoju w postaci wykładów, prelekcji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców.
 • Systematycznie oraz cyklicznie udzielamy różnorodnych form pomocy bezpośredniej dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom.
 • Prowadzimy nabór na różnorodne formy pomocy bezpośredniej – szczegółowe informacje o naborze znajdują się w zakładce OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI. Pełna oferta pomocy dostępna zaś jest w zakładce OFERTA PORADNI (w razie zainteresowania którąś z form – prosimy o kontakt).

ZREALIZOWANO

Przeprowadziliśmy kolejne z cyklicznych spotkań FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH – poświęcone przedstawieniu działalności poradni oraz obszarów i zasad jej współpracy z przedszkolami i szkołami – 11 grudnia 2018 r. Celem spotkania było udzielenie odpowiedzi m.in. na pytania: kogo i na czyj wniosek przyjmuje poradnia, co warunkuje przyjęcie dziecka (zagadnienie rejonizacji dot.poradni), w jakich sprawach i jak powstają opinie i orzeczenia oraz zawarte w nich zalecenia, skąd poradnia czerpie wiedzę o dziecku, dlaczego poradnia uważa przedszkole/szkołę za „kopalnię wiedzy o dziecku”, które dokumenty we współpracy poradni z placówką są obligatoryjne, a które nie, kiedy placówka może wnioskować do poradni o badanie, jakie wsparcie mogą w poradni uzyskać dziecko, rodzic, nauczyciel.

Przeprowadziliśmy kolejne z cyklicznych spotkań FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH – poświęcone depresji u młodzieży –  21 listopada 2018 r. Celem spotkania było przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnienia: „Depresja u młodzieży. Jak nauczyciel może pomóc swojemu choremu na depresję uczniowi”. Staraliśmy  się odpowiedzieć na pytania: jak się przejawia depresja u młodzieży, jak może funkcjonować dziecko z tymi zaburzeniami, jak pomóc uczniowi i jego rodzinie, dokąd skierować po pomoc specjalistyczną, czy kierować ucznia na indywidualne nauczanie.

ROK SZKOLNY 2017/2018

ZREALIZOWANO

 • Prowadziliśmy cykliczne spotkania w ramach Forum wymiany doświadczeń psychologów i pedagogów szkolnych –  spotkanie z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz zainteresowanymi nauczycielami
 • Wzięliśmy  udział w Toruńskim Głosie Profilaktyki organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu oraz Toruńską Grupę PaT –  Doradzaliśmy rodzicom i nauczycielom podczas indywidualnych spotkań z psychologiem i pedagogiem, prowadziliśmy warsztaty dla rodziców i młodzieży.
 • Byliśmy koordynatorem Programu  Falochron dla Młodzieży Torunia – Profilaktyka Zachowań Ryzykownych u  Młodzieży Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Torunia.
 • Współorganizowaliśmy  sieć współpracy i wsparcia dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych okręgu toruńskiego.
 • Uczestniczyliśmy w organizacji sieci wsparcia dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. Spotkania organizuje Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Kontakt: pan Maciej Pasternak (TODMiDN).

 • Uczestniczymy w organizacji  sieci współpracy i wsparcia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – Sieć współpracy i samokształcenia. Rozwijamy zainteresowania i zdolności matematyczne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej.  Sieć tworzy i koordynuje KPCEN Toruń. Kontakt: pani Marzena Wierzbicka.

 • Uczestniczymy w organizacji sieci wsparcia dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. Spotkania organizuje Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Kontakt: pan Maciej Pasternak (TODMiDN).

 • Zapraszaliśmy do korzystania z porad psychologiczno – pedagogicznych dla  rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży w Punktach Konsultacyjnych rozmieszczonych na terenie całego miasta Torunia Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna, Biblioteka Pedagogiczna, Zespół Szkół nr 15, Szkoła Podstawowa nr 11, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2.
  • Zapraszaliśmy rodziców i nauczycieli z terenu działania naszej poradni do korzystania z doraźnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych prowadzonych w naszej poradni w każdą środę i każdy czwartek w godzinach 17.00-18.00.

    

 • Wzięliśmy udział w pracach jury konkursu „Ośmiu Wspaniałych” – XXIII Edycji Toruńskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków .
 • Współuczestniczyliśmy w organizacji II Toruńskiego Forum Zawodowców – dn.2 marca 2017 r., gdzie z uczniami gimnazjów, do których było ono skierowane, spotykaliśmy się przy stoliku eksperckim. Prowadziliśmy także „Warsztaty wyboru szkoły ponadgimnazjalnej„, służące pomocą przy wyborze kierunku dalszego kształcenia, w tym w rozeznawaniu własnych możliwości i predyspozycji zawodowych.
 • Uczestniczyliśmy w pracach Zespołu ds Jakości Kształcenia Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 • Uczestniczyliśmy w realizacji Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016 – 2023.
 • W odpowiedzi na zapotrzebowanie placówek oświatowych prowadziliśmy wspomagania ich rozwoju w postaci wykładów, prelekcji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców.
  • Systematycznie oraz cyklicznie udzielaliśmy różnorodnych form pomocy bezpośredniej dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom.
 •  

ROK SZKOLNY 2016/2017

ZREALIZOWANO

 • Prowadziliśmy cykliczne spotkania w ramach Forum wymiany doświadczeń psychologów i pedagogów szkolnych –  spotkanie z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz zainteresowanymi nauczycielami nt.: „Mutyzm wybiorczy. Tu milczę. Tam mówię” – 7 czerwca 2017 r. , „Moczenie nocne. Czy z tego się wyrasta?” – 26 kwietnia 2017 r.,   „Trudności w uczeniu się matematyki”. – 18 stycznia 2017 r. „Uczeń podwójnie wyjątkowy. Jak rozpoznać ucznia zdolnego? Czy szukać go wyłącznie wśród uczniów osiągających sukcesy edukacyjne?” 18 listopada 2016 r. , „Organizacja indywidualnego nauczania – przesłanki do udzielenia, wymagane dokumenty, procedura, możliwe formy organizacji, dostęp ucznia objętego indywidualnym nauczaniem do zajęć z grupą.” – 28 września 2016 r.
 • Wzięliśmy  udział w Toruńskim Głosie Profilaktyki organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu oraz Toruńską Grupę PaT – 7 kwietnia 2017 r. Doradzaliśmy rodzicom i nauczycieliom podczas indywidualnych spotkań z psychologiem i pedagogiem.
 • Byliśmy koordynatorem Programu  Falochron dla Młodzieży Torunia – Profilaktyka Zachowań Ryzykownych u  Młodzieży Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Torunia.
 • Współorganizowaliśmy  sieć współpracy i wsparcia dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych okręgu toruńskiego.
 • Uczestniczyliśmy w pracach Zespołu ds Jakości Kształcenia Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 • Prowadziliśmy Punkt Poradnictwa Zawodowego – do którego można zgłosić się przed podjęciem decyzji  o wyborze kierunku kształcenia m.in. w celu rozpoznania swoich predyspozycji, preferencji, zainteresowań, ale także możliwości intelektualnych, czy poznania procedury pozyskania opinii w sprawie pierwszeństwa przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia. Punkt działa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (ul.Osikowa 11) w środy  w godz.15.00 – 18.00.

  • Zapraszaliśmy do korzystania z porad psychologiczno – pedagogicznych dla  rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży w Punktach Konsultacyjnych rozmieszczonych na terenie całego miasta Torunia Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna, Biblioteka Pedagogiczna, Zespół Szkół nr 15, Szkoła Podstawowa nr 11, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, VII Liceum Ogólnokształcące.

    

 • Zapraszaliśmy rodziców i nauczycieli z terenu działania naszej poradni do korzystania z doraźnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych prowadzonych w naszej poradni w każdą środę i każdy czwartek w godzinach 17.00-18.00.

   

 • Uczestniczyliśmy w organizacji  sieci współpracy i wsparcia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – Sieć współpracy i samokształcenia. Rozwijamy zainteresowania i zdolności matematyczne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej.  Sieć tworzy i koordynuje KPCEN Toruń. Kontakt: pani Marzena Wierzbicka.

 • Uczestniczyliśmy w organizacji sieci wsparcia dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. Spotkania organizuje Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Kontakt: pan Maciej Pasternak (TODMiDN).

 • Objęliśmy patronatem różnorodne przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży, w tym  Konferencję „Autyzm – droga do samodzielności” organizowaną przez Zespół Szkół nr 31 w Toruniu – 7 kwietnia 2017 r. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Torunia.
 • Wzięliśmy udział w pracach jury konkursu „Ośmiu Wspaniałych” – XXII Edycji Toruńskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków – 3 marca 2016 r.
 • Współuczestniczyliśmy w organizacji I Toruńskiego Forum Zawodowców – dn.2 marca 2017 r., gdzie z uczniami gimnazjów, do których było ono skierowane, spotykaliśmy się przy stoliku eksperckim. Przygotowaliśmy także „Warsztaty wyboru szkoły ponadgimnazjalnej„, służące pomocą przy wyborze kierunku dalszego kształcenia, w tym w rozeznawaniu własnych możliwości i predyspozycji zawodowych.
 • Zorganizowaliśmy wraz z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Torunia Konferencję lokalną – Falochron dla Młodzieży ToruniaProfilaktyka Zachowań Ryzykownych u Młodzieży Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych – 7 listopada 2016 r.  rozpoczynającą realizację ww programu w Toruniu. W konferencji udział wzięli dyrektorzy toruńskich szkół i placówek oświatowych, liderzy szkolnej profilaktyki oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z WE oraz toruńskimi szkołami, w tym organizacji pozarządowych. Naszymi prelegentami byli prof.Jacek Kurzępa SWPS Warszawa oraz Magdalena Wieczorek i Aleksandra Kruszyńska ROM-E METIS Katowice..
 • Uczestniczyliśmy w organizacji konferencji „Komunikacja podstawą edukacji” przygotowanej przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w ramach obchodów października miesiąca komunikacji AAC – 27 października 2016 r.
 • W ramach Toruńskich Dni Kariery wspólnie z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zaprosiliśmy pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych zajmujących się doradztwem zawodowym na spotkanie szkoleniowe z panią Katarzyną Mazerską doradcą zawodowym  – 20 października 2016 r.
 • Uczestniczyliśmy w organizacji Wojewódzkiej Konferencji „Kujawsko-Pomorskie dla Ucznia Zdolnego” wraz z Departamentem Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku – 6 października 2016 r.
 • Uczestniczyliśmy w organizacji  konferencji przygotowanej przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli  dla nauczycieli szkolnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ramach XIV Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji – poprzez wystąpienie pt  „Czy uczeń z dysleksją może być uczniem o szczególnych uzdolnieniach?” – 5 października 2016 r.
 • Uczestniczyliśmy w pracach zespołu opracowującego Strategię Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016 – 2023.
 • W odpowiedzi na zapotrzebowanie placówek oświatowych prowadziliśmy wspomagania ich rozwoju w postaci wykładów, prelekcji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców.
 • Systematycznie oraz cyklicznie udzielaliśmy różnorodnych form pomocy bezpośredniej dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom.

ROK SZKOLNY 2015/2016

ZREALIZOWANO

 • Przeprowadziliśmy kolejne spotkania w ramach Forum wymiany doświadczeń psychologów i pedagogów szkolnych –  spotkanie z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz zainteresowanymi nauczycieliami nt. „Mutyzm wybiorczy. Tu milczę. Tam mówię” – 7 czerwca 2017 r. ,  „Moczenie nocne. Czy z tego się wyrasta?” – 26 kwietnia 2017 r.
 • Wzięliśmy  udział w Toruńskim Głosie Profilaktyki organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu oraz Toruńską Grupę PaT – 7 kwietnia 2017 r. Doradzaliśmy rodzicom i nauczycieliom podczas indywidualnych spotkań z psychologiem i pedagogiem.
 • Współorganizowaliśmy  sieć współpracy i wsparcia dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych okręgu toruńskiego.
 • Uczestniczyliśmy w pracach Zespołu ds Jakości Kształcenia Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 • Prowadziliśmy Punkt Poradnictwa Zawodowego – do którego można zgłosić się przed podjęciem decyzji  o wyborze kierunku kształcenia m.in. w celu rozpoznania swoich predyspozycji, preferencji, zainteresowań, ale także możliwości intelektualnych, czy poznania procedury pozyskania opinii w sprawie pierwszeństwa przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia. Punkt działa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (ul.Osikowa 11) w środy  w godz.15.00 – 18.00.
 • Zapraszaliśmy my do korzystania z porad psychologiczno – pedagogicznych dla  rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży w Punktach Konsultacyjnych rozmieszczonych na terenie całego miasta Torunia.Punkty konsultacyjne – umiejscowienie i terminy: Zespół Szkół nr 15 (ul. Paderewskiego 5/11) – czwartki w godz. 15.00 – 18.00, Szkoła Podstawowa nr 11 (ul. Gagarina 36) – środy w godz. 15.00 – 18.00, Zespół Szkół nr 9 (ul. Rzepakowa 7/9) – czwartki w godz. 15.00 – 18.00, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6) – środy w godz. 15.00 – 18.00, VII Liceum Ogólnokształcące (ul. Batorego 39b) -2 i 4. środy miesiąca w godz.16.00 – 18.00 (listopad inaczej: 16.11. i 30.11, )Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (ul.Prosta 4) – środy w godz. 14.00 – 18.00, czwartki w godz. 16.00 – 18.00.
 • Zapraszaliśmy rodziców i nauczycieli z terenu działania naszej poradni do korzystania z doraźnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych prowadzonych w naszej poradni w każdą środę i każdy czwartek w godzinach 17.00-18.00.
  Spotkanie ze specjalistą możliwe było bez wcześniejszego umawiania – zarówno w siedzibie przy ul.Prostej 4, jak i w oddziale przy ul.Osikowej 11 (tu nie przyjmuje logopeda).

Konsultacje prowadzone były bez uwzględniania rejonizacji – tzn. specjalistą, do którego zostanie się skierowanym może być osoba, która nie jest współpracującą na co dzień z placówką, w której zatrudniony jest zgłaszający się nauczyciel lub do której uczęszcza dziecko zgłaszającego się rodzica.

 • Uczestniczyliśmy w organizacji  sieci współpracy i wsparcia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – Sieć współpracy i samokształcenia. Rozwijamy zainteresowania i zdolności matematyczne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej.  Sieć tworzy i koordynuje KPCEN Toruń. Kontakt: pani Marzena Wierzbicka.
  • Uczestniczyliśmy w organizacji sieci wsparcia dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. Spotkania organizuje Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Kontakt: pan Maciej Pasternak (TODMiDN).
  • Organizowaliśmy  wraz z TODMiDN konsultacje przedmiotowo – metodyczne dla nauczycieli terapii pedagogicznej nt. „Metoda EEG biofeedback – możliwości i efekty jej zastosowania w pracy terapeutycznej” –  25 i 31 maja 2016 r.
  • Przeprowadziliśmy inaugurację Forum wymiany doświadczeń psychologów i pedagogów szkolnych – cyklicznych spotkań skierowanych do pedagogów i psychologów szkolnych z terenu działania naszej poradni – 11 maja 2016 r. Temat wiodący „Wykorzystanie diagnozy psychologiczno – pedagogicznej zawartej w opinii lub orzeczeniu w pracy z dzieckiem”.
 • Współorganizowaliśmy we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Chełmży, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łysomicach oraz  Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Konferencję dla mieszkańców Torunia oraz Powiatu Toruńskiego nt „Zrozumieć Autyzm” –  11 maja 2016 r. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Torunia oraz Starosta Powiatu Toruńskiego.
 • Braliśmy udział w Toruńskim Głosie Profilaktyki organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu oraz Toruńską Grupę PaT – 8 kwietnia 2016 r.  poprzez przeprowadzenie prelekcji dla rodziców „Jak rozmawiać z nastolatkiem?” oraz prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych.
 • Objęliśmy patronatem Konferencję „W poszukiwaniu przyjaźni – moje ASPI-RACJE…Wyzwania i trudności w kształtowaniu relacji społecznych osób z zespołem Aspergera” organizowaną przez Zespół Szkół nr 31 w Toruniu – 8 kwietnia 2016 r. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Torunia.
 • Wzięliśmy udział w pracach jury konkursu „Ośmiu Wspaniałych” – XXI Edycji Toruńskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków – 7 marca 2016 r.
 • Zorganizowaliśmy Konferencję dla Dyrektorów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn. „Rola poradni psychologiczno – pedagogicznych w organizacji kształcenia dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera lub niepełnosprawnością sprzężoną w kontekście nowych regulacji prawnych” – 18 lutego 2016 r. Honorowy patronat nad konferencją objął Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.
 • Zorganizowaliśmy naradę dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych pn. „Realizacja zadań poradni psychologiczno – pedagogicznych w kontekście obowiązujących regulacji prawnych” – 9 lutego 2016 r.
 • Braliśmy udział w organizacji  konferencji przygotowanej przez Toruński  Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli  dla nauczycieli szkolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach XIII Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji – wystąpienie pt „Mów dziecku, że jest dobre, że chce, że potrafi – praca terapeuty w oparciu o mocne strony dziecka” – 19 października 2016 r.
 • Uczestniczyliśmy w pracach Zespołu ds Jakości Kształcenia Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 • Uczestniczyliśmy w pracach zespołu opracowującego Strategię Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016 – 2023.
 • W odpowiedzi na zapotrzebowanie placówek oświatowych prowadziliśmy wspomagania ich rozwoju w postaci wykładów, prelekcji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców.
 • Systematycznie oraz cyklicznie udzielaliśmy różnorodnych form pomocy bezpośredniej dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom.