ORGANIZACJA PRACY – ZESPOŁY PROBLEMOWE

ORGANIZACJA PRACY PORADNI polega na tworzeniu zespołów pracowników pedagog – psycholog zajmujących się wybranymi problemami:

 • OPIEKA NAD DZIECKIEM PRZEJAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI I NIEPOWODZENIA W NAUCE
  Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, aktualnego poziomu funkcjonowania dziecka, określanie optymalnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, formułowanie wskazań do pracy z dzieckiem w szkole i w domu.
 • OPIEKA NAD DZIECKIEM DYSLEKTYCZNYM
  Diagnozowanie uczniów w zakresie dysleksji, dysortografii, dysgrafii. Formułowanie wskazówek do pracy terapeutycznej, opracowywanie planów terapeutycznych, prowadzenie terapii.
 • OPIEKA NAD SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYMI UCZNIAMI
  Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, diagnoza i poradnictwo dla rodziców i nauczycieli, treningi twórczego myślenia, nauka relaksacji, opiniowanie indywidualnych toków i programów nauki, współpraca z Gimnazjum i Liceum Akademickim, opracowywanie narzędzi diagnostycznych.
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ
  Diagnoza, porady, zajęcia wspierające rozwój dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, opracowania indywidualnych programów wszechstronnej stymulacji dziecka, wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dziecka niepełnosprawnego.
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI Z WADAMI WZROKU
  Diagnoza, terapia i rehabilitacja dzieci z wadami wzroku, nauka usprawniania widzenia, poradnictwo dla rodziców i nauczycieli uczących dzieci w szkołach ogólnodostępnych i klasach integracyjnych, opieka nad klasami integracyjnymi dla dzieci z wadami wzroku, współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych.
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI Z WADAMI SŁUCHU
  Diagnoza dzieci z wadami słuchu, poradnictwo dla rodziców i nauczycieli uczących dzieci w szkołach ogólnodostępnych i klasach integracyjnych, współpraca z poradniami rehabilitacji przy Polskim Związku Głuchych, opieka nad klasami integracyjnymi dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących.
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI SPRAWIAJĄCYMI PROBLEMY WYCHOWAWCZE
  Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, diagnoza, poradnictwo, psychoterapia indywidualna i grupowa, psychoterapia rodziny, psychoedukacja, Szkoła dla Rodziców, programy profilaktyczne.
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU MOWY
  Poradnictwo logopedyczne, diagnoza rozwoju mowy, rozpoznawanie przyczyn zaburzeń, wczesne zapobieganie zaburzeniom, wspomaganie rozwoju mowy, terapia logopedyczna, porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.
 • ORIENTACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY
  Warsztaty aktywizujące młodzież do samodzielnego wyboru zawodu, treningi wyboru zawodu, poradnictwo i badania indywidualne i grupowe, gromadzenie i udostępnianie informacji o zawodach i możliwościach kształcenia się.