WZORY DRUKÓW

WZORY DRUKÓW – DO PRZYGOTOWANIA PRZEZ SZKOŁY
I  PRZEDSZKOLA 

(wzory dokumentów zostały umieszczone w poniższych folderach w taki sposób, by po wybraniu typu placówki edukacyjnej  dostępne były w jednym miejscu wszystkie druki przeznaczone dla danego typu placówki)

PRZEDSZKOLA I PUNKTY PRZEDSZKOLNE

SZKOŁY PODSTAWOWE

EDUKACJA GIMNAZJALNA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I PONADPODSTAWOWE

WZORY DRUKÓW – DO WYPEŁNIENIA PRZEZ RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO
Pobierz dokument zgłoszenie do poradni
Pobierz dokument wniosek rodzica o przekazanie teczki indywidualnej do innej poradni
Pobierz dokument informacja rodzica o uczniu ubiegającym się o zindywidualizowaną ścieżkę
Pobierz dokument wniosek o przyjęcie na zajęcia  dla dzieci i młodzieży
Pobierz dokument wniosek o przyjęcie na zajęcia dla rodziców i nauczycieli

Druki dot. wniosku o wydanie opinii, o wydanie orzeczenia, o wydanie wyników badań – rodzic wypełnia w poradni po spotkaniu z zespołem diagnostycznym (druki dostępne w sekretariacie).

WZORY ZAŚWIADCZEŃ – DO WYPEŁNIENIA PRZEZ LEKARZA
Pobierz dokument zaświadczenie lekarskie dla ucznia ubiegającego się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania/ indywidualnego przygotowania przedszkolnego
Pobierz dokument zaświadczenie lekarskie dotyczące dla dziecka ubiegającego się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Pobierz dokument zaświadczenie lekarskie dla ucznia ubiegającego się o o opinię o potrzebie zindywidualizowanej ścieżce kształcenia
Pobierz dokument zaświadczenie lekarskie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Prosimy o dostarczanie zaświadczeń lekarskich przygotowanych na ww wzorach, ponieważ zawierają przygotowane miejsce na wszystkie informacje wymagane przepisami prawa. W sytuacji złożenia zaświadczenia lekarskiego przygotowanego na innym druku, może zaistnieć potrzeba uzupełnienia informacji.