RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Toruniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, że

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Toruniu ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6 87-100 Toruń; e-mailowo sekretariat@ppp.torun.pl , telefonicznie 56 622 29 91.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych  powołanym w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Toruniu jest pan  Jakub Rutkowski  z którym można kontaktować się telefonicznie: 56 611 89 92, pod adresem korespondencyjnym: Plac św. Katarzyny 9,  87-100 Toruń lub pod adresem mailowym: rodo1@tcuw.torun.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 1 lit. c i h Rozporządzenia, Ustawy Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 996), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach     i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).

4) Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

5) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) Podania Twoich danych wymaga ustawa, na podstawie której działa poradnia.

8) Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu