OPINIE

Wynikiem dokonanej przez poradnię diagnozy psychologiczno – pedagogicznej może być WYDANIE OPINII lub ORZECZENIA.

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 • przyspieszenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;
 • promocji dziecka z klas I-III w trakcie roku szkolnego do klasy programowo wyższej ;
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu;
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego;
 • potrzebie kontynuowania edukacji w klasie terapeutycznej;
 • potrzebie objęcia ucznia/ dziecka pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia/ zindywidualizowaną ścieżką realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego (procedura wydania opinii)
 • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
 • ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia;
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;
  braku przeciwwskazań do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 • wczesnego wspomagania rozwoju (ten rodzaj opinii wydaje Zespół Orzekający – przebieg procedury jest taki jak przy wydawaniu orzeczenia);
 • innych określonych w przepisach;
 • poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż określone w przepisach, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Opinie wydaje się na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego.

Jak uzyskać opinię?

 • Należy zgłosić dziecko do poradni poprzez złożenie ZGŁOSZENIA.
 • W ciągu 10 dni z osobą składającą wniosek skontaktuje się telefonicznie pracownik poradni – psycholog lub pedagog, by ustalić termin spotkania/ badania (jeśli tak się nie stanie, prosimy o kontakt z sekretariatem tel. 509 919 079).
 • Należy złożyć określone dokumenty we wskazanym w rozmowie z pracownikiem poradni terminie (np. zeszyty szkolne, zaświadczenie lekarskie, informację wychowawcy).
 • Zgłosić się ze zdrowym (nie w stanie infekcji), wypoczętym, wyspanym, najedzonym dzieckiem na badanie psychologiczne i pedagogiczne w wyznaczonym wcześniej terminie. Po badaniu psycholog, pedagog lub lekarz udzielają porady dotyczącej dalszej pracy z dzieckiem.
 • Po ustaleniu, że zostanie wydana opinia na wniosek rodzica poradnia wyda pisemną opinię w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Poradnia wydaje także, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.