GOTOWOŚĆ SZKOLNA

Pod pojęciem tym rozumiemy osiągnięcie odpowiedniego poziomu rozwoju dziecka w czterech sferach – umysłowej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej, które określa gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole.

  • SFERA UMYSŁOWA to zdolności dziecka w zakresie spostrzegania, zapamiętywania, rozumowania, wypowiadania się.
  • SFERA SPOŁECZNA to umiejętność nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, podporządkowanie się określonym wymaganiom i regułom, stopień samodzielności w różnych sytuacjach, poczucie odpowiedzialności za swoje działania..
  • SFERA EMOCJONALNA to umiejętność wyrażania emocji i ich kontrolowania, odporność na stres i niepowodzenia, motywacja do pracy, zdolność skupiania uwagi.
  • SFERA FIZYCZNA to ogólny stan zdrowia dziecka, w tym prawidłowy słuch i wzrok, sprawność ruchowa i motoryczna, sprawność manualna, odporność na choroby i zmęczenie, poziom umiejętności samoobsługowych.

Brak równowagi pomiędzy poziomem rozwoju wyżej wymienionych sfer naraża dziecko na niepowodzenia szkolne, które mogą rzutować na stosunek dziecka do szkoły i nauki. Taka niedojrzałość na ogół mija w ciągu roku. Należy więc rozważyć przy udziale specjalistów, tj. psychologa i pedagoga, oraz rodziców odroczenie spełniania obowiązku szkolnego, by dać dziecku szansę na powodzenie w nauce od początku edukacji szkolnej.