PORADNICTWO ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH

Poradnia udziela uczniom pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia. Pomoc ta udzielana jest w następujących formach:
  • warsztaty aktywizujące młodzież do samodzielnego wyboru zawodu,
  • treningi wyboru zawodu,
  • poradnictwo i badania indywidualne i grupowe,
  • udostępnianie zgromadzonych informacji o zawodach i możliwościach kształcenia się.
Szczególną opieką otacza się uczniów z problemami zdrowotnymi, którzy mają przeciwwskazania do nauki i wykonywania niektórych zawodów. Poradnia pomaga również uczniom zainteresowanym uzyskaniem przygotowania zawodowego.