PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU

 • Milena Burdach-Szydłowska, Ćwiczenia usprawniające dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na lekcjach języka angielskiego w: Word Explorer. Podręcznik do nauki języka angielskiego dla kasy IV i V. Wyd. Nowa Era 2012r.
 • Krystyna Grabałowska, Jadwiga Jastrząb, Janina Mickiewicz, Maria Wojak, Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, TNOiK, Toruń 1995.
 • Barbara Janas-Stawikowska, Nabór uczniów do Gimnazjum Akademickiego. Procedura diagnostyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu, [w:] Modele opieki nad dzieckiem zdolnym, pod red. M. Partyki, CMPPP MEN, Warszawa 2000.
 • Barbara Janas-Stawikowska, Maria Szczerbiak, Dziecko zdolne – problemy diagnozy i wspieranie rozwoju, 45 minut, Toruński Przegląd Oświatowy, Nr1(11), Marzec 1998.
 • Barbara Janas-Stawikowska, Identyfikacja i diagnozowanie uzdolnień dzieci i młodzieży w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uwagi o przydatności istniejących metod i własne rozwiązania, [w:] Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, pod red. A. E. Sękowskiego, Wyd. PWN, Warszawa 2004.
 • Barbara Janas-Stawikowska, MEN o uczniu zdolnym, Biblioteczka Reformy nr 15, Warszawa 1999.
 • Monika Janas, Podstawy psychologii i organizacji pracy, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń 1997.
 • Monika Janas, Poradnictwo grupowe, Zeszyty Metodyczne Doradcy Zawodowego, Urząd Pracy W-wa 1993.
 • Krystyna Marasz, Poradnik logopedyczny dla nauczycieli i rodziców, ZDN, Toruń 1994.
 • Krystyna Marasz, Korygowanie wymowy głoski „r” u dzieci przedszkolnych, Wychowanie na co dzień, 1995r.
 • Krystyna Marasz, Widziane z poradni, 45 minut, 1994r.
 • Krystyna Marasz, Dziecko, rubryka w dzienniku „Nowości”, 1993/94.
 • Krystyna Marasz, Wpływ przewlekłych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych na wady wymowy, [w:] Medycyna w logopedii, pod red. J. Błeszyńskiego, Wyd. Gdańskie 2013.
 • Janina Mickiewicz, Jedynka z ortografii?, Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym, TNOiK, Toruń 1996.
 • Janina Mickiewicz, Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych, z. 2, TNOiK, Toruń 1996.
 • Janina Mickiewicz, Maria Wojak, Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych, z. 3, TNOiK, Toruń 1997.
 • Janina Mickiewicz, Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych, z. 1, TNOiK, Toruń 1999.
 • Janina Mickiewicz, Pomoce do badań pedagogicznych uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, CM PPP MEN, Warszawa 1995.
 • Maria Szczerbiak, Wywiad-rozmowa z rodzicami jako element procedury diagnozowania dzieci zdolnych, [w:] Modele opieki nad dzieckiem zdolnym, pod red. M. Partyki CMPP MEN, Warszawa 2000.
 • Maria Szczerbiak, Barbara Stawikowska Kwestionariusz rozmowy z rodzicami” w: Uczeń zdolny. Jak go rozpoznawać i z nim pracować W. Limont, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2010r i w: uczeń zdolny. Model pracy z uczniem zdolnym na etapie gimnazjum. Wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji ( w druku)

Wywiady z pracownikami Poradni zamieszczane w prasie regionalnej

 • Barbara Mularz, Maria Szczerbiak Dysleksja stała się modna V 2010 r. Nowości.
 • Ewa Jacuńska-Mikuć Poznajemy swoje mocne strony IV 2011 r. Gazeta Pomorska.
 • Monika Janas Tornister od Gucciego IX 2012 r. Nowości.
 • Alicja Kembrowska, Magdalena Dąbrowska Jeśli maluch nie słucha X 2012 r.
 • Agnieszka Balcer, Anna Jaworska Kiedy świat nie interesuje XI 2012 r.
 • Joanna Sandecka-Laps, Aleksandra Piekarska Samo nie wyrośnie I 2013 r.
 • Alina Jaworska, Wiesława Cwynar Świnka grozi uszom IV 2013 r.
 • Agnieszka Augustyn, Milena Burdach-Szydłowska Spokój wygra z agresją VI 2013 r.