Ogólne zasady przyjmowania klientów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu

 1. Na badania diagnostyczne – stacjonarne przyjmowani będą tylko klienci umówieni i przestrzegający ustalonych ogólnych (Główny Inspektor Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, WHO) i wewnętrznych procedur związanych z COVID-19.
 2. Wnioski na diagnozę analizują zespoły badające pod kątem zasadności, pilności, konieczności itp.
 3. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWRD lub inne – zgodnie z analizą specjalistów poradni.
 4. Na diagnozę przyjmowane są dzieci zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę, a potem ponownie w poradni przed badaniem rodzic podpisuje  stosowne oświadczenie).
 5. W momencie telefonicznego umawiania wizyty pracownik poradni zobowiązuje rodziców/opiekunów zgłaszanych dzieci do zapoznania się z aktualnymi procedurami o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Procedury dostępne są na stronie internetowej poradni oraz w przedsionku poradni.
 6. Niewyrażenie zgody (na warunki badania, w tym stosowanie środków ochrony indywidualnej) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.Dzieci umawiane są na konkretną godzinę.Do poradni przychodzi tylko jeden z rodziców i zabiera ze sobą tylko dziecko, które ma być badane.
 7. Rodzic i dziecko przychodzą do poradni zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej -maseczka lub przyłbica, wchodząc do przedsionka poradni rodzic dezynfekuje ręce. Dziecko myje ręce. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego nie zaleca się stosowania środków dezynfekujących do rąk w stosunku do dzieci, zwłaszcza małych, do 6 roku życia. Powyższe podyktowane jest obawą wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u dzieci, w tym reakcji uczuleniowych.
 8. Przy wejściu rodzica z dzieckiem do przedsionka poradni wyznaczony pracownik, wyposażony w środki ochrony indywidualnej, tj. maseczkę lub przyłbicę, wykona pomiar temperatury klientom termometrem bezdotykowym, który będzie dezynfekowany po każdym użyciu. Gdy okaże się, że temperatura u dziecka i rodzica jest podwyższona, nie będą podejmowane czynności diagnostyczne. Podczas trwania badania rodzic przebywa poza budynkiem poradni. 
 9. Dziecko umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej tj. maseczkę lub przyłbicę. W trakcie diagnozy lub terapii dzieci oraz pracownicy nie muszą być zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki. Przed rozpoczęciem zajęć należy pamiętać o umyciu rąk wodą z mydłem. Dziecko powinno mieć również własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 10. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy: dziecka do ukończenia 4r. ż., osoby która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku komunikowania się z osobą niesłyszącą lub słabosłyszącą.
 11. Każda osoba załatwiająca sprawę w poradni wpisuje się do zeszytu wizyt.
 12. Pracownik rejestracji zakłada badanemu dziecku kartę bądź ją przerejestrowuje, rodzic pozostaje w przedsionku poradni, gdzie wypełnia stosowne dokumenty własnym długopisem i wrzuca je do wskazanego pudełka. Pozostając w przedsionku poradni i wypełniając stosowne dokumenty rodzic zachowuje społeczny dystans wynoszący min. 2 m do osoby, która go obsługuje i jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej.
 13. Osoba badająca (wyposażona w środki ochrony indywidualnej) schodzi po dziecko do rejestracji. Jeśli dziecko wymaga bliskości rodzica, wchodzą razem i rodzic czeka na korytarzu bądź tylko odprowadza dziecko i wychodzi na czas badania z poradni. Maksymalnie na każdym piętrze może czekać 2 rodziców. Rodzice podczas oczekiwania na dziecko wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki lub mają zdezynfekowane ręce).
 14. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia rąk (w zależności od przypadku możliwa jest ich dezynfekcja).
 15. Osoba przeprowadzająca badanie wyposażona jest w plexi ochronną (która będzie znajdowała się na biurku), przyłbicę lub maseczkę, płyn dezynfekujący lub rękawiczki – można, ale  nie trzeba stosować.
 16. Z gabinetów usunięte są sprzęty i przedmioty, których nie da się skutecznie uprać lub zdezynfekować. Diagnosta dba o sprawną i wydajną wentylację podczas badania, zwiększa ilość przerw w pracy i stosuje dodatkowe środki zapewniające bezpieczeństwo (np. patyczek do wskazywania, nakładki foliowe na pomoce papierowe).
 17. Dziecko pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających opieki. Rodzic zobowiązany jest do umycia i dezynfekcji rąk oraz musi byś wyposażony w środki ochrony indywidualnej.
 18. Należy zachować jak największą możliwą odległość między osobą badającą a badanym(ok od 1,5 do 2 metrów). W przypadku badania psychologicznego nie da się zachować dystansu większego niż ok 60 cm.
 19. Rano gabinety są odkażone i przygotowane do prowadzenia diagnozy. Między badaniami danego dnia odbędzie się przerwa w celu dezynfekcji pomieszczeń. W tym czasie przeprowadza się dezynfekcję biurka, klawiatury,plexi oraz tych narzędzi diagnostycznych, które można zdezynfekować, wietrzy się  pomieszczenie, itd.
 20. Narzędzia wykorzystywane w trakcie diagnozy lub terapii, powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane.
 21. W czasie przerw nie ma możliwości korzystania przez dziecko z kącika zabaw na korytarzu.
 22. Klamki i poręcze są systematycznie odkażane. W szczególnej higienie utrzymywane są ciągi komunikacyjne, sanitariaty oraz powierzchnie dotykowe.
 23. Dopuszcza się, aby wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami oraz porada odbywały się  telefonicznie lub online, ale preferuje się kontakt bezpośredni.