Procedury postępowania diagnostycznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu

 1. Wnioski na diagnozę analizują zespoły badające pod kątem zasadności, pilności, konieczności itp.
 2. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWRD, oceny gotowości szkolnej lub inne – zgodnie z analizą specjalistów poradni.
 3. Na diagnozę przyjmowane są dzieci zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę, a potem ponownie w poradni przed badaniem rodzic podpisuje  stosowne oświadczenie).
 4. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody ( na warunki badania, w tym stosowanie środków ochrony indywidualnej) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.Dzieci umawiane są na godzinę 8.00 i 12.30.Do poradni przychodzi tylko jedno z rodziców i zabiera ze sobą tylko dziecko, które ma być badane.
 5. Rodzic i dziecko przychodzą do poradni zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej -maseczka lub przyłbica i rękawiczki (rodzic), wchodząc do przedsionka poradni rodzic dezynfekuje ręce. Dziecko myje ręce. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego nie zaleca się stosowania środków dezynfekujących do rąk w stosunku do dzieci, zwłaszcza małych, do 6 roku życia. Powyższe podyktowane jest obawą wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u dzieci, w tym reakcji uczuleniowych.
 6. Przy wejściu rodzica z dzieckiem do poradni wyznaczony pracownik, wyposażony w środki ochrony indywidualnej, tj. maseczkę lub przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki, wykona pomiar temperatury klientom termometrem bezdotykowym, który będzie dezynfekowany po każdym użyciu. Gdy okaże się, że temperatura u dziecka i rodzica jest powyżej 37,3 stopni, nie będą podejmowane czynności diagnostyczne.
 7. Dziecko umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej tj. maseczkę lub przyłbicę. W trakcie diagnozy lub terapii dzieci oraz pracownicy nie muszą być zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki. Przed rozpoczęciem zajęć należy pamiętać o umyciu rąk wodą z mydłem. Dziecko powinno mieć również własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 8. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy: dziecka do ukończenia 4r. ż., osoby która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku komunikowania się z osobą niesłyszącą lub słabosłyszącą.
 9. Pracownik rejestracji zakłada badanemu dziecku kartę bądź ją przerejestrowuje, rodzic pozostaje w przedsionku poradni, gdzie wypełnia stosowne dokumenty własnym długopisem i wrzuca je do wskazanego pudełka. Wszelkie niezbędne druki rodzic znajdzie na stoliku ( dla każdego będzie przygotowany pakiet druków w koszulce). Pozostając w przedsionku poradni i wypełniając stosowne dokumenty rodzic zachowuje społeczny dystans wynoszący min. 2 m do osoby, która go obsługuje i jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej.
 10. Osoba badająca (wyposażona w środki ochrony indywidualnej) schodzi po dziecko do rejestracji. Jeśli dziecko wymaga bliskości rodzica, wchodzą razem i rodzic czeka na korytarzu bądź tylko odprowadza dziecko i wychodzi na czas badania z poradni. Maksymalnie na każdym piętrze może czekać 2 rodziców. Rodzice podczas oczekiwania na dziecko wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki lub mają zdezynfekowane ręce).
 11. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia rąk( w zależności od przypadku możliwa jest ich dezynfekcja).
 12. Osoba przeprowadzająca badanie wyposażona jest w plexi ochronną (która będzie znajdowała się na biurku), przyłbicę lub maseczkę, płyn dezynfekujący lub rękawiczki – można, ale  nie trzeba stosować.
 13. Badane dziecko przebywa przez czas badania w jednym gabinecie (diagności – psycholog, pedagog, logopeda- się zmieniają), do diagnozy są wykorzystywane tylko duże gabinety. Z gabinetów usunięte są sprzęty i przedmioty, których nie da się skutecznie uprać lub zdezynfekować. Diagnosta dba o sprawną i wydają wentylację podczas badania, zwiększa ilość przerw w pracy i stosuje dodatkowe środki zapewniające bezpieczeństwo ( np. patyczek do wskazywania, nakładki foliowe na pomoce papierowe).
 14. Dziecko pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających opieki. Rodzic zobowiązany jest do umycia i dezynfekcji rąk oraz musi byś wyposażony w środki ochrony indywidualnej.
 15. Należy zachować jak największą możliwą odległość między osobą badającą a badanym(ok od 1,5 do 2 metrów). W przypadku badania psychologicznego nie da się zachować dystansu większego niż ok 60 cm.
 16. Jeżeli dziecko w trakcie badania manifestuje lub przejawia objawy choroby należy je bezzwłocznie przekazać oczekującemu rodzicowi.
 17. Rano gabinety są odkażone i przygotowane do prowadzenia diagnozy. Między badaniami danego dnia tj. między 11.30 a 12.30 odbędzie się przerwa w celu dezynfekcji pomieszczeń. W tym czasie przeprowadza się dezynfekcję biurka, klawiatury plexi oraz tych narzędzi diagnostycznych, które można zdezynfekować, wietrzy się  pomieszczenie, itd.
 18. Narzędzia wykorzystywane w trakcie diagnozy lub terapii, powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane. Jeśli nie ma takiej możliwości należy wycofać je z użytkowania lub zastąpić innymi.
 19. W czasie przerw nie ma możliwości korzystania przez dziecko z kącika zabaw na korytarzu.
 20. Klamki i poręcze są systematycznie odkażane. W szczególnej higienie utrzymywane są ciągi komunikacyjne, sanitariaty oraz powierzchnie dotykowe.
 21. Wniosek o wydanie opinii czy orzeczenia rodzic wypisuje na korytarzu lub w przedsionku poradni.
 22. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami oraz porada odbywa się  telefonicznie lub online.