Procedury prowadzenia terapii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu

 1. Wnioski na terapię analizuje i umawia specjalista/terapeuta pod kątem zasadności, pilności, konieczności itp.
 2. Terapeuta w porozumieniu z rodzicem ustala najbardziej odpowiednią formę pracy (stacjonarną lub online).Preferowana jest forma kontaktu niebezpośredniego (dla zachowania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia klientów).
 3. Na terapię przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę, a następnie w poradni rodzic podpisuje stosowne oświadczenie).
 4. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody (na warunki terapii i stosowanie środków ochrony indywidualnej) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na prowadzenie terapii bezpośredniej.
 5. Rodzic i dziecko przychodzą do poradni zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej -maseczka lub przyłbica i rękawiczki -tylko rodzic, wchodząc do przedsionka poradni rodzic dezynfekuje ręce. Dziecko myje ręce. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego nie zaleca się stosowania środków dezynfekujących do rąk w stosunku do dzieci, zwłaszcza małych, do 6 roku życia. Powyższe podyktowane jest obawą wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u dzieci, w tym reakcji uczuleniowych.
 6. Przy wejściu rodzica z dzieckiem do poradni wyznaczony pracownik, wyposażony w środki ochrony indywidualnej, tj. maseczkę lub przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki, wykona pomiar temperatury klientom termometrem bezdotykowym, który będzie dezynfekowany po każdym użyciu. Gdy okaże się, że temperatura  u dziecka jest powyżej 37,3 stopni, nie będzie ono mogło uczestniczyć w terapii.
 7. Dziecko objęte terapią powinno być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej tj. maseczkę lub przyłbicę.W trakcie terapii dzieci oraz pracownicy nie muszą być zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki. Przed rozpoczęciem zajęć należy pamiętać o umyciu rąk wodą z mydłem lub jeśli to możliwe o ich zdezynfekowaniu. Dziecko powinno mieć również własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 8. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy: dziecka do ukończenia 4 r. ż., osoby która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku komunikowania się z osobą słabosłyszącą i niesłyszącą.
 9. Przed wejściem do gabinetu terapeuta i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycialub jeśli to możliwe zdezynfekowania rąk.
 10. Rano gabinety są odkażone i przygotowane do prowadzenia terapii. Między kolejnymi dziećmi danego dnia odbywa się przerwa na dezynfekcję pomieszczenia. W tym czasie przeprowadza się dezynfekcję biurka, klawiatury, plexi oraz tych narzędzi diagnostycznych, które można zdezynfekować, wietrzy się  pomieszczenie itd.
 11. Osoba prowadząca terapię wyposażona jest w rękawiczki lub dezynfekuje ręce, przyłbicę lub maseczkę, płyn dezynfekujący. Odległość między terapeutą a klientem to 2 metry (wyjątek stanowi terapia małych dzieci).
 12. Dziecko umówione na terapię pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica wyposażonego w środki ochrony indywidualnej (w gabinecie lub na korytarzu) w przypadku małych czy lękowych dzieci.
 13. Preferowaną formą omawiania z rodzicami przebiegu terapii i wskazówek do pracy z dzieckiem jest rozmowa telefoniczna lub online.
 14. Dobór pomocy do terapii uzależniony jest od możliwości późniejszego ich zdezynfekowania.