KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności:
 • niesłyszącym, słabosłyszącym,
 • niewidomym, słabowidzącym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z zaburzeniami sprzężonymi, tzn. z występującymi co najmniej dwiema niepełnosprawnościami,
 • niedostosowanym społecznie,
 • zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z wyżej wymienionymi zaburzeniami.
W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecaną formę kształcenia specjalnego.

W zależności od wyniku przeprowadzonej diagnozy (rodzaju oraz stopnia zaburzeń)  orzeczenie wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego lub okresu kształcenia w danej szkole.

Wychowanie i kształcenie specjalne na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej mogą być realizowane w:

 • przedszkolach, szkołach podstawowych ogólnodostępnych,
 • przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi,
 • przedszkolach, szkołach podstawowych integracyjnych, w których wszystkie oddziały są integracyjne,
 • przedszkolach, szkołach podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi,
 • przedszkolach, szkołach podstawowych specjalnych.
Na poziomie gimnazjum uczniowie z niepełnosprawnościami mogą być kształceni podobnie jak na poziomie szkoły podstawowej w:
 • gimnazjum ogólnodostępnym,
 • gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi,
 • gimnazjum ogólnodostępnym integracyjnym,
 • gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałami specjalnymi,
 • gimnazjum specjalnym,
 • gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.